It seems pointless ... (Bible Roster 3 January)

Jeremiah's Prayer;
 
After I had given the deed of purchase to Baruch, I prayed, “Sovereign Lord, you made the earth and the sky by your great power and might; nothing is too difficult for you. You have shown constant love to thousands, but you also punish people for the sins of their parents. You are a great and powerful God; you are the Lord Almighty. You make wise plans and do mighty things; you see everything that people do, and you reward them according to their actions. Long ago you performed miracles and wonders in Egypt, and you have continued to perform them to this day, both in Israel and among all the other nations, so that you are now known everywhere. By means of miracles and wonders that terrified our enemies, you used your power and might to bring your people Israel out of Egypt. You gave them this rich and fertile land, as you had promised their ancestors. But when they came into this land and took possession of it, they did not obey your commands or live according to your teaching; they did nothing that you had ordered them to do. And so you brought all this destruction on them.
“The Babylonians have built siege mounds around the city to capture it, and they are attacking. War, starvation, and disease will make the city fall into their hands. You can see that all you have said has come true. Yet, Sovereign Lord, you are the one who ordered me to buy the field in the presence of witnesses, even though the city is about to be captured by the Babylonians.”
Lees verder...

Gods wil, mijn levensdoel... / God's will, my life goal...

Een nieuw jaar...

Dat begint met goede voornemens en nieuwe doelen. En wat is beter dan op zoek gaan naar Zijn goede voornemens en Zijn doelen voor je leven?

 
 
  A new year ...

That starts with good intentions and new goals. And what is better than look for His good intentions and His goals for your life?
 
 


Gods Belofte / God's Promise

Beste vrienden,

"Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en andere mensen hierover vertellen. Omdat God Zich aan Zijn Woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten"

Hebreeen 10:23

 

 

 

Dear Friends,
 
"Let us hold on firmly to the hope we profess, because we can trust God to keep His promise. Let us be concerned for one another, to help one another to show love and to do good."

Hebrews 10:23-24

 


Het Lijkt zinloos... (Bijbelrooster 3 januari)

Gebed van Jeremia;
 
Ik bad tot de HEERE, nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, had gegeven:
Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk. U, Die goedertierenheid bewijst aan duizenden, Die de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt in de schoot van hun kinderen na hen, U, grote, machtige God – HEERE van de legermachten is Zijn Naam – groot van raad en machtig van daad (want Uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om eenieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden), U, Die tekenen en wonderen verricht hebt in het land Egypte tot op deze dag, in Israël en onder de andere mensen, en U hebt Uzelf een Naam gemaakt, zoals het heden ten dage is.
U leidde Uw volk Israël uit het land Egypte, met tekenen en met wonderen, met sterke hand, met uitgestrekte arm en grote ontzagwekkende daden.
U gaf hun dit land, dat U hun vaderen gezworen had hun te zullen geven, een land dat overvloeit van melk en honing.
Zij kwamen en namen het in bezit, maar zij hebben niet geluisterd naar Uw stem en hebben niet volgens Uw wet gewandeld. Alles wat U hun geboden had om te doen, hebben zij niet gedaan. Daarom hebt U al dit onheil over hen doen afroepen.
Zie de belegeringsdammen! Zij zijn bij de stad gekomen om haar in te nemen, en de stad is, vanwege het zwaard, de honger en de pest, in de hand van de Chaldeeën gegeven, die tegen haar strijden. Wat U gesproken hebt, is gebeurd. En zie, U ziet het.
Toch hebt U Zelf tegen mij gezegd, Heere HEERE: Koop voor uzelf die akker voor geld en laat het door getuigen bevestigen. De stad is echter in de hand van de Chaldeeën gegeven.
Lees verder...

God's Brigde to Eternal Life

poem: Trust in God

With raised head expect.

Eyes closed in blindly trust.

In the hollow of his arm salvaged.

Receiving the blessing of Him on whom you can build
 

Gedicht: Vertrouwen op God

Met opgeheven hoofd 
  Verwachten.

Ogen gesloten in blindelings
  Vertrouwen.

In de holte van Zijn arm
 Geborgen.

Ontvangend de zegen van Hem
  op wie je kan Bouwen.

De Heer is Groot

De HEERE is groot en zeer te prijzen,
in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.
Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde,
is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning!
God is in haar paleizen;
Hij is er bekend als een Veilige Vesting.
 
Psalm 48:1-4
 

Great is the Lord

Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountian of His Holiness.
Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.
God is known in her Palaces for a refuge.

Psalm 48:1-3

Gelukkig Nieuwjaar 2014

Lieve vrienden en familie,

Zeer Gelukkig Nieuwjaar en de beste wensen voor 2014.

Dat God met iedereen mee wandelt dit jaar. Dat Zijn Engelen bij iedereen is en dat al jullie Gebeden mogen uitkomen dit jaar.

Gods zegen voor iedereen Onschuldig

Happy New Year


Happy New Year 2014

Dear Friends and Family,

Very Happy New Year and I wish everybody the best for 2014.

May God be with everybody and that He is walking with everybody this Year. That His Angels be with everyone and that all of your Praying will be comeout this Year.

God's Blessings for everybody Onschuldig 

Wonder van het Kruis

Psalm 51; explanation of Bayless Conley

  1. Not confess sins is not forgive sins by God

     2. confess and pray about it, admit forgiveness is forgiveness retrieved from God ♥

Psalm 32; If you look up remains silent and continues in sin and you not search God


     3. If you sin against another human being, always ask for forgiveness with God first then possibly question forgiveness to who you have done your sin. But always first ask forgiveness at God,as all sin is sin against God


     4. If you do not take away the seed of sin from your life,
it will take root and grow, If you don't confess to God about your sin

          ♥  True freedom comes from within
          ♥  God wants to change our inner inner
          ♥  Grace comes from within

          ♥  Grace changed the heart
          ♥  Grace changed the attitude

          ♥  God wants inner change

     5. Spread the word to others, your testimony, what happened to you and what God has done for you. For anyone who wants to hear

     6. Continue to praise and worship God for what he has done, forgive your SIN

     7. Do not be afraid or have shame, God hears you and is not angry, he forgives

                ♥ Keep meek of spirit and heart
          ♥ Remains gentle for God

We are totally dependent on God: only he can make us (me) completely, and other people ♥

    PRAYER;

Are there sins that you have not yet professed?
Gives it to God and ask him to forgive you.
Let no seed take root,
Do not let it grow in the tree where you want the bitter fruits of reaping.
             Break the cycle!
             Show repentance
,
God hears your heart, you don't have to say it out loud, but shape it with your lips
Say; "God, I repent forgive me";
      put it away from you.
Let him clean your heart with Jesus precious blood.
            We praise you, we praise you God.

                         AMEN

Psalm 51; uitleg van Bayless Conley

  1. Zonden niet belijden = zonden niet vergeven door God
     2. Alles, maar dan ook echt alles, vergeeft God als je het belijdt en bid erover (zonde aan God toegeven en vergeving vragen = vergeving ontvangen)♥

 Psalm  32; als je zwijgt en blijft in zonde en God niet opzoekt

     3. Als je zondigt tegen een ander mens, altijd eerst bij God om vergeving vragen en dan evt. vergeving vragen aan wie je zonde hebt gedaan. Maar God altijd als eerst, want alle zonde is zonde tegen God.
    4. Als je het zaad van de zonde niet weghaalt (uit je leven), zal het wortel schieten en groeien. Als je niet bij God belijdt over je zonde

       Ware vrijheid komt van binnenuit

       God wil onze innerlijke binnenste veranderen

       Genade komt van binnenuit

       Genade veranderd het hart

       Genade veranderd de houding

       God wil innerlijke verandering

    5. Vertel het door aan andere, je getuigenis, wat jouw is overkomen en wat God gedaan heeft voor je. Voor iedereen die het horen wil
    6. God blijven prijzen en aanbidden voor wat hij gedaan heeft, je zonde vergeven
    7. Wees niet bang of heb schaamte, God hoort je en is niet boos, Hij vergeeft

       Blijf zachtmoedig van geest en hart

       Blijft zachtmoedig voor God

Wij zijn totaal afhankelijk van God: alleen Hij kan ons (mij) heel maken, dingen en andere mensen

                  GEBED;

Zijn er zonden die u nog niet hebt beleden?
 Geeft het aan God en vraag of Hij u vergeeft.
Laat het zaad geen wortel schieten,
Laat het niet groeien in die boom waar u de bittere vruchten van plukt.

             Doorbreek de cyclus!
             Toon berouw,

God hoort uw hart, u hoeft het niet hardop te zeggen, maar vorm het met uw lippen
Zeg; “God ik heb berouw vergeef me”;

             zet het van u af.
Laat Hem uw hart reinigen met Jezus kostbare bloed.
               we prijzen u, we prijzen u God. ♥
                              AMEN ♥

Waarom zou Ik / Why should I;

Matteus 28:20
Mij eenzaam voelen, wanneer Jezus gezegd heeft dat Hij altijd bij mij is en mij nooit zal begeven of verlaten?

 Eenzaam voelen

Matthew 28: 20
Feel lonely, when Jesus said that He is always with me and that He will never enter or leave me?

Waarom zou Ik / Why shoult I;

1 Johannes 4:4
Satan toestaan de controle over mijn leven te nemen, als God - die in mij is - veel machtiger is dan hij die in de wereld is?

 Hij die groter is dan hij in de wereld

 1 John 4: 4
Allow Satan to take control of my life,  if God - which is in me - more powerful is than he that is in the world?

Bedankt

Ik hoop dat het gaat werken en dat mensen hun weg vinden naar deze blog.
Vragen over het geloof zijn welkom, evt. een discussie erover kan ook natuurlijk.

I hope it's going to work and that people find their way to this blog.
Questions about faith are welcome. A discussion about it can also of course.

 

Welkom op mijn Weblog genaamd: "Everybody Needs Jesus"

Het is vandaag 21 augustus 2013 en ik ben voor het eerst begonnen met het opzetten van een Weblog over het Geloof.

De reden waarom ik dit in een Weblog ga proberen is omdat ik via een Weblog makkelijker, sneller en vollediger kan reageren dan bijvoorbeeld via Twitter (beperkt aantal tekens).
--
 Today is 21 August 2013 and I am first started setting up a Weblog about faith.

The reason why I'm going to try this in a blog is because I can react faster and easier, more complete than, for example, via Twitter (limited number of characters).